Wróć

Zasady działania sztabu

Dokument ten został stworzony z uwzględnieniem wymogów formalnych Fundacji WOŚP, specyfiki działania ZHP oraz naszego wieloletniego doświadczenia

 

 1. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwany dalej ”Sztabem ZHP Wrocław”, zorganizowany jest dla harcerzy i instruktorów wrocławskich hufców.
 2. Komendant Hufca ZHP Wrocław powołuje 3-osobową Komendę Sztabu. Na tej podstawie Komendant Sztabu dokonuje rejestracji w Fundacji WOŚP.
 3. Komenda Sztabu ZHP Wrocław organizuje nabór wolontariuszy oraz obsługi sztabu.
 4. Adres mailowy Sztabu ZHP Wrocław to sztab.wosp@wroclaw.zhp.pl
 5. Wolontariuszami Sztabu ZHP Wrocław mogą być zuchy, harcerze i instruktorzy wrocławskich hufców ZHP
 6. Osoby nieposiadające przydziału służbowego do wrocławskich hufców oraz osoby niezrzeszone w ZHP mogą zostać wolontariuszami Sztabu ZHP Wrocław za indywidualną zgodą Komendanta Sztabu.
 7. Każde środowisko chcące brać udział w Finale WOŚP tworzy „Patrol” składający się z:
 • wolontariuszy – liczba wolontariuszy w patrolu jest dowolna,
 • patrolowego – harcerza, instruktora, który podpisze stosowne oświadczenie w podanym przez Sztab terminie. Patrolowy nie musi być osobą pełnoletnią. Patrolowy pozostaje w ścisłym kontakcie z Sztabem od zarejestrowania patrolu do podsumowania finału, bierze udział w Finale razem z patrolem
 • opiekuna patrolu – (wymagany tylko jeśli patrolowy nie jest pełnoletni) pełnoletniego harcerza/instruktora, bądź rodzica któregoś z wolontariuszy. Opiekun pozostaje w ścisłym kontakcie z Komendą Sztabu w dniu finału. Opiekun patrolu musi podpisać stosowne oświadczenie w podanym przez sztab terminie.
 1. Zgłoszenie patrolu.
  1. W terminie do 05 listopada 2016 należy zgłosić patrol na adres mailowy sztab.wosp@wroclaw.zhp.pl i zadeklarować ilość wolontariuszy
  2. W terminie do 10 grudnia 2016 należy dokonać już ostatecznego zgłoszenia patrolu

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Uzupełniony „Formularz zgłoszeniowy WOŚP 2017” – proszę nie zmieniać układu rubryk w formularzu, ułatwi to edycję formularzy.
 • Komplet zdjęć wszystkich wolontariuszy, o minimalnych wymiarach 800/600 pikseli w formacie .jpg.  Zdjęcia mogą być robione we własnym zakresie przez drużyny, jednak twarz wolontariusza musi być wyraźna, na pierwszym planie i łatwa do rozpoznania (typu legitymacyjnego). Zdjęcia wycinane ze zdjęć grupowych, które nie spełniają definicji pojęcia „zdjęcie legitymacyjne”, nie są uznawane przez Fundację.zdjecie-wosp

Ze względu na promocję i godny wygląd naszej organizacji nalegamy na zdjęcia w mundurach. Każde zdjęcie winno być podpisane (nazwiskiem i imieniem) w formie: nazwisko_imię.jpg wolontariusza oraz znajdować się w folderze podpisanym nazwą patrolu (środowiska) zgodnie ze zgłoszeniem.

 • „Oświadczenie opiekuna i patrolowego WOŚP 2017”.

W terminie do 20 grudnia 2017 należy zwrócić do Komendy Sztabu podpisane oryginały „oświadczenia wolontariusza”, które patrolowy otrzyma ze Sztabu po zarejestrowaniu wszystkich wolontariuszy ze środowiska w elektronicznej bazie danych wolontariuszy.

 1. Przygotowania do finału.

Patrolowi muszą wziąć udział w spotkaniu Sztabu przed finałem i odbyć przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa zbiórki, zabezpieczania puszek, postępowania w razie nieprzewidzianych wydarzeń.

 1. Finał.

Zbiórka pieniędzy odbywa się dnia 15 stycznia 2017 od godzin porannych do godziny 20:00. Po zakończeniu zbiórki każdy wolontariusz OSOBIŚCIE oddaje puszkę do sztabu oraz podpisuje dwie listy zdania puszki.

 1. Sytuacje i przypadki nieopisane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są według ustaleń Komendy Sztabu ZHP Wrocław.
 2. Komenda Sztabu ZHP Wrocław zastrzega sobie prawo zmian terminów oraz wytycznych zawartych w regulaminie, ale tylko w razie konieczności. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą strony internetowej hufca w zakładce WOŚP

Dokumenty:

Zgłoszenie szczegółowe patrolu WOŚP (wersja 28.11.2017r)

Oświadczenie opiekuna i patrolowego WOŚP 2017

Warunki przyjęcia do sztabu 2017

Zobowiązanie wolontariusza i zgoda rodzica WOŚP 2017