HAL

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ W HUFCU ZHP WROCŁAW

 1. W tym roku za Harcerską Akcję Letnią odpowiadają:
  hm. Olga Dudkiewicz, tel: 609-872-641
  mail: hal@wroclaw.zhp.pl
 1. Obowiązkowe szklenie dla komendantów i kwatermistrzów odbędzie się 10.04.2017 r., po odprawie kadry Hufca. Nie przewiduje się kolejnego terminu szkolenia.
 1. Komendantem placówki wypoczynku(obozu) może być:
  1. instruktor w stopniu przewodnika (w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie), jeśli:
 • posiada ukończony kurs kierowników placówek wypoczynku;
 • posiada ukończone 18 lat;
 • posiada przynajmniej 3letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.
 1. Instruktor w stopniu przynajmniej podharcmistrza, jeśli:
 • posiada ukończone 18 lat.
 1. Do zatwierdzenia i rozliczenia obozu wystarczy wydruk komputerowym książki finansowej.
 1. Harmonogram Harcerskiej Akcji Letniej znajduje się w osobnym dokumencie.

HARMONOGRAM HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ W HUFCU ZHP WROCŁAW:

Zadanie Termin
Adres
Wstępne zgłoszenie organizacji obozu:

 • organizatora i komendanta
 • szacowaną liczbę uczestników
 • lokalizacja (adres bazy)
30.04.2017
Kopia do zostawienia w Komendzie Hufca
Obowiązkowe szkolenie finansowe i z dokumentacji dla komendantów i kwatermistrzów obozów

10.04.2017
(po odprawie)

hal@wroclaw.zhp.pl

Plany pracy obozów

15.05.2017

hal@wroclaw.zhp.pl

Preliminarz placówki

30.04.2017

hal@wroclaw.zhp.pl

Dokumentacja merytoryczna obozów:

 • wykazu kadry wraz z uprawnieniami
 • zatwierdzonego preliminarza placówki
 • porozumienia wolontariackie/ umowy cywilnoprawne z kadrą placówki wraz z deklaracją do ZUS
15.05.2017

Biuro Komendy Hufca
hal@wroclaw.zhp.pl

Zatwierdzanie placówek

20.05 – 10.06.2017
(ale nie później niż 25 dni przed rozpoczęciem obozu)

Biuro Komendy Hufca
hal@wroclaw.zhp.pl

Wypełnienie wniosku elektronicznego do Kuratorium Oświaty

20.05 – 10.06.2017
(ale nie później niż 25 dni przed rozpoczęciem obozu)

hm. Maria Lubryka

Rozliczenie obozu

Do 14 dni od daty zakończenia obozu

Biuro Komendy Hufca
hal@wroclaw.zhp.pl


Wykaz dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia formy wypoczynku(na co najmniej 31 dni przed rozpoczęciem):

 1. wniosek o wyrażenie zgody na organizację placówki wypoczynku
 2. program pracy wypoczynku HAL (w przypadku form wędrownych zawierającego planowany przebieg trasy)
 3. wypełniony druk „Warunków uczestnictwa” (załącznik nr 01 Instrukcji organizacyjnej HALiZ)
 4. raport przedobozowy (załącznik nr 05 do Instrukcji organizacyjnej HALiZ)
 5. polisa ubezpieczeniowa NNW obejmująca uczestników i kadrę, zawarta na cały czas trwania formy wypoczynku HALiZ łącznie z czasem działania grupy kwatermistrzowskiej, dojazdem i powrotem
 6. regulaminy obowiązujące podczas trwania formy wypoczynku HAL
 7. wypełniony preliminarz finansowy (załącznik nr 03 Instrukcji organizacyjnej HALiZ)
 8. dokument (umowa/porozumienie) określający zasady korzystania z bazy/stanicy lub terenu (kopia) (załącznik 11 do Instrukcji organizacyjnej HALiZ)
 9. porozumienia wolontariackie lub umowy cywilnoprawne z kadrą HAL
 10. w przypadku obozów specjalnościowych lub z zakresu turystyki kwalifikowanej: potwierdzenia aktualnych kwalifikacji kadry wymaganych przepisami prawa powszechnego i zapewniających bezpieczne przeprowadzenie formy wypoczynku HAL
 11. zaświadczenie o przygotowaniu komendanta i kwatermistrza do pełnienia funkcji
 12. przyjęcie obowiązków komendanta i kwatermistrza formy wypoczynku
 13. umowa wolontariackia lub cywilnoprawna podpisana z komendantem, kwatermistrzem oraz kadrą wychowawczą formy wypoczynku wraz z zakresem obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. W przypadku pracowników etatowych Chorągwi potwierdzenie oddelegowania pracownika
 14. karty kwalifikacyjne uczestników formy

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia formy wypoczynku(najpóźniej na 14 dni po zakończeniu formy wypoczynku):

 1. Raport poobozowy
 2. Karty kwalifikacyjne uczestników formy
 3. Uzupełniona książka finansowa obozu wraz z dokumentacją źródłową
 4. Książka pracy komendanta obozu