Wróć

Plan pracy Hufca

PLAN PRACY HUFCA

NA ROK 2016/2017

Hufiec Wrocław

 

 1. Misja Hufca

 

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

 

 

 1. Charakterystyka Hufca:
  1. Stan Hufca – dane spisowe

 

 1. Szczepy – 5
 2. Harcerskie Ośrodki Wodne – 1
 3. Harcerskie Kręgi Seniorów – 2
 4. Kręgi instruktorskie – 1
 5. Kluby specjalnościowe – 1
 6. Gromady zuchowe – 16
 7. Drużyny harcerskie – 19
 8. Drużyny wielopoziomowe – 2
 9. Drużyny starszoharcerskie – 13
 10. Drużyny wędrownicze – 6 (w tym 1 Krąg Akademicki)

 

 

 

 

 1. Komenda Hufca

 

Komendant hufca hm. Łukasz Dudkiewicz
Zastępczyni komendanta hufca phm. Joanna Krzyżosiak
Zastępczyni komendanta hufca ds. Pracy z Kadrą hm. Olga Dudkiewicz
Zastępczyni komendanta Hufca ds. Kształcenia phm. Dominika Dobrzańska
Zastępczyni komendanta Hufca ds. Programu pwd. Katarzyna Boćkowska
Skarbnik hufca pwd. Jakub Ostrowski
Członek komendy hufca pwd. Sławomir Obara

 

 1. Zespoły:
  1. Zespół Kadry Kształcącej

 

Przewodnicząca phm. Dominika Dobrzańska
Członkowie hm. Olga Dudkiewicz

hm. Łukasz Dudkiewicz

phm. Tomasz Dobrzański

phm. Agnieszka Fortuna

pwd. Karolina Dukiel

pwd. Piotr Kryjom

pwd. Piotr Łopaciński

pwd. Emilia Maliszak

Współpracownicy hm. Małgorzata Ziółkowska
phm. Paulina Pytel
pwd. Katarzyna Kurdziel

 

 

I.      MISJA

Wspieranie i motywowanie kadry Hufca w zakresie pełnionych funkcji oraz do pracy nad sobą. Chcemy, aby nasze przedsięwzięcia były prawdziwym zarzewiem motywacji kadry instruktorskiej do działania na rzecz środowisk naszego Hufca. Stanowimy wsparcie dla drużynowych, szczepowych, namiestników oraz pozostałej kadry Hufca poprzez organizowanie form kształceniowych (również dedykowanych danemu środowisku).

 

II.   DZIAŁANIA ZESPOŁU

 1. Organizacja i prowadzenie zajęć podcas kursów przewodnikowskich
 2. Organizacja i prowadzenie zajęć podczas kursów drużynowych
 3. Prowadzenie warsztatów w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk Hufca Wrocław (namiestnictw, szczepów, zespołów itp.)
 4. Promowanie przedsięwzięć o charakterze kształceniowym wśród kadry Hufca
 5. Samokształcenie członków Zespołu

 

Przedsięwzięcia, które planujemy cyklicznie:

 • kursy przewodnikowskie
 • kursy metodyczne
 • warsztaty organizacji obozu
 • warsztaty umiejętności liderskich i interpersonalnych

 

 1. Zespół Programowy
Szefowa zespołu pwd. Katarzyna Boćkowska
Namiestniczka zuchowa pwd. Aleksandra Brzezicka
Namiestniczka harcerska pwd. Barbara Tchorowska
Namiestnik starszoharcerski pwd. Piotr Łopaciński
Namiestnik Wędrowniczy phm. Tomasz Dobrzański
Członek zespołu phm. Tomasz Hasik

 

 • Cele i zamierzenia:
  1. Systematyczne podnoszenie poziomu wychowawczego gromad i drużyn
  2. Integracja środowisk Hufca
 • Organizacja oraz pomoc przy organizacji wydarzeń hufcowych
 1. Wsparcie programowe środowisk hufca
 2. Motywowanie oraz zapewnienie drużynowym inspiracji do ciedziennej pracy w drużynach i gromadach

 

 • Namiestnictwo zuchowe:

 

Namiestnik Pwd. Aleksandra Brzezicka

 

Cele namiestnictwa:

-podnoszenie jakości pracy metodycznej gromad działających w Hufcu Wrocław

-integracja członków gromad oraz kadry zuchowej

– zachęcenie kadry gromad do organizacji wspólnych wydarzeń oraz uczestnictwa w nich

 

Cele szczegółowe:

-gromady oraz ich drużynowi będą działać zgodnie z metodyką zuchową, zachowując ciąg metodyczny

 

 

 • Namiestnictwo harcerskie

 

Namiestniczka Pwd. Barbara Tchorowska

 

Cele i zamierzenia

 

CEL ZAMIERZENIA ZADANIA
Nawiązanie współpracy między drużynami harcerskimi hufca Organizacja dla drużyn hufca wspólnych imprez śródrocznych Andrzejki
Bal karnawałowy
DMB
Ognisko kończące rok harcerski
Integracja kadry harcerskiej hufca Udział kadry hufca w zbiórkach namiestnictwa Comiesięczne zbiórki namiestnictwa
Wspólna organizacja imprez śródrocznych przez namiestnictwo Przydział imprez w ciągu roku różnym drużynowym biorącym udział w namiestnictwie
Pomoc w działalności drużyn Rozwiązywanie bieżących problemów w czasie zbiórek namiestnictwa W czasie każdej zbiórki namiestnictwa będzie przeznaczony czas na rozwiązywanie problemów i możliwość porozmawiania na wybrany temat
Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami namiestnictwa

 

 

 • Namiestnictwo starszoharcerskie

 

Namiestnik Pwd. Piotr Łopaciński

 

Lp. Cele: Zamierzenia:
1. Stabilna liczba członków namiestnictwa Na spotkaniach namiestnictwa będzie się pojawiać co najmniej 5 osób
W prace namiestnictwa zaangażuje się kadra drużyn HS, która do tej pory nie brała w tym udziału
2. Wypracowanie systemu skutecznej komunikacji w ramach namiestnictwa Członkowie namiestnictwa będą udzialc informacji zwrotnej na zadane kwestie na grupie namiestnictwa na Facebooku
Członkowie namiestnictwa będą brać czynny udział w dyskusjach na grupie namiestnictwa na Facebooku
3. Rozwój kadry w zakresie metodyki starszoharcerskiej Członkowie namiestnictwa pogłębią swoja wiedzę w wyniku uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach o charakterze warsztatowo – szkoleniowym
Członkowie namiestnictwa będą dzielić się swoimi doświadczeniami i problemami, związanymi z pracą w drużynie podczas spotkań namiestnictwa.

 

 

 • Namiestnictwo wędrownicze

 

Namiestnik Phm. Tomasz Dobrzański

 

Cele i zamierzenia:

 1. Wzmocnienie wspólnoty wędrowniczej hufca:
  – regularne spotkania namiestnictwa
  – organizacja wydarzeń dla wędrowników hufca
 2. Zwiększenie aktywności w zakresie służby na zewnątrz ZHP:
  – przedstawienie programu Odznaka Skautów Świata
  – przygotowanie Banku Miejsc Służby
 3. Pobudzenie doskonalenia w drużynach
  – współzawodnictwo drużyn „Wzorowa Drużyna”
 4. Wsparcie programowo – metodyczne
  – rozpowszechnianie materiałów, pomysłów, propozycji programowych, mogących pomóc w pracy z drużyną
  – spotkania i rozmowy z drużynowymi dotyczące ich problemów w pracy z drużyną

 

 • Komisja Stopni Instruktorskich

 

Przewodnicząca hm. Aldona Bińskowska
Zastępca przewodniczącej hm. Marek Stochmiałek
Sekretarz Komisji hm. Halina Łuczak
Członkowie Komisji hm. Katarzyna Lenk

hm. Jarosław Ziółkowski

 

 1. Zespół ds. Kampanii Bohater
Szefowa zespołu phm. Joanna Krzyżosiak
Członkowie hm. Krzysztof Kołodziejczyk
hm. Marek Stochmiałek
hm. Jarosław Ziółkowski
phm. Zenon Doruch
phm. Michał Kowalczyk
pwd. Sławomir Obara
pwd. Jakub Ostrowski

 

 1. Zespół Informacji i Promocji „ZIP”
Szef zespołu phm. Maciej Gralak
Członkowie Phm. Katarzyna Rodzeń
pwd. Maciej Ubas

pwd. Ewelina Paluch
dh. Mo
nika Paluch
dh. Maciej Sawicki
dh Jan Simson

dh. Aleksandra Polus

 

Wizja zespołu:

Profesjonalny zespół pozwalający na zapewnienie optymalnego przepływu informacji na poziomie hufca oraz prowadzący promocję harcerstwa we Wrocławiu na najwyższym poziomie.

Cele i zamierzenia:

Lp. Cele: Zamierzenia: Sposoby realizacji:
1. Optymalizacja przepływu informacji w hufcu 1. Informacje będą przekazywane sprawnie 1. Regularne dostarczanie infopaczki w konkretnych dniach miesiąca (1 i 15 każdego miesiąca)

2. Wrzucanie otrzymanych informacji na stronę hufca w ciągu max 3 dni od otrzymania

3. Zdelegowanie tworzenia infopaczki na konkretnego członka zespołu

4. Zdelegowanie wrzucania newsów na konkretnego członka zespołu

2. Usprawnienie działania strony internetowej Hufca 1. Zmiana serwera strony 1. Przeniesienie strony na nowy serwer
1. Zmiana wyglądu strony 1. Stworzenie nowego layoutu strony internetowej Hufca
3. Tworzenie spójnej promocji hufca 1. Dokumentacja fotograficzna i video wydarzeń hufcowych
 1. Na każdej z imprez organizowanych przez hufiec delegowany jest fotograg
1. Tworzenie Grafik promocyjnych 1. Wykonanie jednolitych grafik które będą możliwe do wykorzystania przez jednostki hufca
2. Tworzenie materiałów promocyjnych 2. Wykonanie ulotek, banerów oraz rollupów do wykorzystania przez jednostki hufca

 

 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Przewodnicząca pwd. Ewelia Piskorska HR
Zastępczyni przewodniczącej phm. Joanna Krzyżosiak HR
Sekretarz Komisji pwd. Sławomir Obara HO
Członkowie Komisji pwd. Anna Kucharska HO

pwd. Magdalena Ucinek HO

 

Cele działania Kapituły:

 • Nadzór nad poziomem i przebiegiem prób na stopnie:
  – Harcerka Orla / Harcerz Orli
  – Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej,
 • Nadzór nad poziomem i przebiegiem prób wędrowniczych,
 • Organizacja zdobywania stopni, poprzez organizację cyklicznych posiedzeń kapituły,
 • Umacnianie środowisk wędrowniczych w hufcu,
 • Inicjowanie oraz pomoc w zdobywaniu stopni wędrowniczych,
 • Zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób na stopnie wędrownicze,
 • Dbanie o różnorodność programu dla wędrowników w hufcu
 • Drużyna reprezentacyjna

Cele działania drużyny:

Głównym celem działania drużyny reprezentacyjnej Hufca jest tworzenie wizerunku i reprezentowanie Hufca na zewnątrz związku, udział w uroczystościach państwowych oraz chorągwianych oraz wystawianie wart honorowych i pocztów sztandarowych na wyżej wymienionych uroczystościach.

 • Zespół kwatermistrzowski

Cele zespołu:

Pomoc przy remontach pomieszczeń Hufca oraz HBO Krzeczków, inwentaryzacja i zabezpieczanie sprzętu hufcowego oraz szkolenie harcerzy i instruktorów hufca w zakresie inwentaryzacji, zabezpieczania i dbałości o sprzęt, a także jego prawidłowego użytkowania.

 1. Cele i zamierzenia:
  • Cele długoterminowe Hufca

 

 • Uchwała programowa Zjazdu Hufca

 

 • Cele wychowawcze Hufca na rok harcerski 2016/2017

 

 1. Systematyczne podnoszenie poziomu wychowawczego gromad i drużyn (Kampania Bohater, Wzorowa Drużyna, namiestnictwa).
 2. Rozwój namiestnictw i zespołu kształceniowego oraz uruchomienie zespołu zagranicznego i zespołu ds. pozyskiwania środków.
 3. Integracja środowisk Hufca
 4. Obchody10-lecia istnienia Hufca.
 5. Rozwój Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (rodzice, lobbing).
 6. Promowanie sylwetki instruktora – wychowawcy kierującego się Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim w swoim życiu (wprowadzenie programu Wzorowy Drużynowy)
 7. Promowanie dorobku wychowawczego środowisk (Wzorowa Drużyna, Zespół Informacji i Promocji)
 8. Udoskonalenie metod komunikacji w hufcu

 

 • Wzorowa Drużyna

 

WZOROWA DRUŻYNA to program Hufca ZHP Wrocław mający na celu docenienie pracy i działań wszystkich drużyn hufca.

W ramach programu każda drużyna ma możliwość zdobycia jednego z trzech tytułów:

– Złotej Drużyny Hufca ZHP Wrocław

– Srebrnej Drużyny Hufca ZHP Wrocław

– Brązowej Drużyny Hufca ZHP Wrocław

Każdy tutuł może posiadać dowolna ilość drużyn w hufcu, a zależne jest to jedynie od liczby uzyskanych przez nią punktów.

Aby zdobyć poszczególne tytuły drużyna musi zdobyć minimum:

– 90 % punktów – dla tytułu Złotej Drużyny

– 75 % punktów – dla tytułu Srebrnej Drużyny

– 60 % punktów – dla tytułu Brązowej Drużyny

 

Punkty przyznawane są w dziesięciu kategoriach:

 1. Ewidencja
 2. Składki
 3. Dokumentacja
 4. Obrzędowość
 5. Umundurowanie
 6. Program
 7. Wyjazdy i wydarzenia
 8. Samorozwój członków
 9. Sojusznik
 10. Środowisko lokalne

Naliczanie punktów odbywa się w ciągu jednego roku harcerskiego. Ilość punktów zależna jest od metodyki, w której działa dana drużyna (drużyny wielopoziomowe muszą zdecydować w której metodyce najczęściej działają i w której chcą być oceniane).

Poszczególne elementy kategorii oraz punktacja wymienione są w tabelach oddzielnych dla każdej z metodyk

Kategorie mają swoją wagę punktową, która może się zmieniać w poszczególnych latach, w zależności od sytuacji drużyn hufca.

Jeden cykl Wzorowej Drużyny trwa od września do sierpnia następnego roku, a więc przez jeden pełny rok harcerski. Podsumowanie programu następuje we wrześniu, wtedy też przyznawane są tytuły i nagrody dla Złotych, Srebrnych i Brązowych Drużyn.

 

O przyznaniu tytułu decyduje Komisja, składająca się z członków Komendy, Zespołu Programowego Hufca oraz Komisji Rewizyjnej Hufca Wrocław.

 

 1. Harmonogram pracy Hufca

 

 

 

Miesiąc

Termin Nazwa wydarzenia Zespół/osoba odpowiedzialna
Wrzesień 3-4 i 10-11

 

Harcerska Akcja Naborowa z ESK Zastępczyni Komendanta ds. Programu
16-18. Rajd Granica Skarbnik
26. Posiedzenie KSI Komisja Stopni Instruktorskich
27. Gra w rocznicę powstania Szarych Szeregów pwd. Mateusz Wylęga
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: harcerski start, 11. Listopada, chorągwiane warsztaty dla kadry programowej hufców, JOTI Zastępczyni Komendanta ds. Programu
 

Październik

1. Rozpoczęcie programu „Wzorowa Drużyna” Zespół Programowy

 

 

3. Zbiórka kadry Hufca Komenda
Spotkanie namiestnictwa zuchowego – temat: Zbiórki pierwszego miesiąca. Namiestniczka zuchowa
Spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego – temat: Omówienie działań namiestnictwa na najbliższy rok Namiestnik starszoharcerski
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego – temat: Omówienie działań namiestnictwa na najbliższy rok Namiestnik wędrowniczy
8. Harcerski Start z Kampanią Bohater Zespół ds. Kampanii Bohater
Spotkanie namiestnictwa harcerskiego – temat: Omówienie działań namiestnictwa na najbliższy rok i integracja kadry harcerskiej Namiestniczka harcerska
13. Spotkanie Zespołu ds. Kampanii Bohater i Zespołu Programowego – podsumowanie startu Kampanii, omówienie kolejnych zadań oraz współpracy obu zespołów Zastępca Komendanta Hufca
15. Posiedzenie KSI Komisja Stopni Instruktorskich
15.-16. JOTI Phm. Tomasz Dobrzański
Rozpoczęcie turnieju sportowego Pwd. Jakub Wolski
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: 11. Listopada, działania namiestnictw, wigilia instruktorska, Nocka Integracyjny Harcerzy Starszych, BŚP, podsumowanie JOTI i warsztatów chorągwianych Zastępczyni Komendanta ds. Programu
 

Listopad

4-6. Pierwszy zjazd kursu przewodnikowskiego Zespół Kadry Kształcącej
7. Zbiórka kadry Hufca – nabór do zespołu zagranicznego i do spraw pozyskiwania środków Komenda
Spotkanie namiestnictwa zuchowego – temat: Gawęda zuchowa Namiestniczka zuchowa
Spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego Namiestniczka starszoharcerska
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego Namiestnik wędrowniczy
Spotkanie namiestnictwa harcerskiego – temat: Andrzejki dla harcerzy Namiestniczka harcerska
11. Radosna Parada Niepodległości Zespół Programowy
Harcbieg Zespół Programowy
Manewry Techniczno-Obronne Phm. Bartosz Mońka, Komenda Chorągwi
Biwak integracyjny dla kadry zuchowej Namiestniczka zuchowa
18-20. Chorągwiana zbiórka pracy z kadrą (komendanci hufców, programowcy, kształceniowcy) Komenda Chorągwi,

hm. Julianna Zapart

18-20. Pierwszy zjazd kursu Kadry Kształcącej DSI „Młyn”,

phm. Żaneta Nawrot

21. Posiedzenie KSI Komisja Stopni Instruktorskich
25-27. Drugi zjazd kursu przewodnikowskiego Zespół Kadry Kształcącej
26-27. Konferencja finansowa Komenda Chorągwi,

phm. A.Jędrzejewska-Wnuk

Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: wigilia instruktorska, BŚP, działania namiestnictw, zadania Kampanii Bohater, Nocka Integracyjna Harcerzy Starszych, propozycje programowe ZHP, podsumowanie 11. listopada Zastępczyni Komendanta ds. Programu
 

Grudzień

2-4. Drugi zjazd kursu Kadry Kształcącej DSI „Młyn”,

phm. Żaneta Nawrot

5. Zbiórka kadry hufca Komenda
Spotkanie namiestnictwa zuchowego – temat: Obietnica i Zuchowe Gwiazdki. Namiestniczka zuchowa
Spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego Namiestnik starszoharcerski
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego Namiestnik wędrowniczy
Spotkanie namiestnictwa harcerskiego – wyjście na lodowisko Namiestniczka starszoharcerska
9-11. Trzeci zjazd kursu przewodnikowskiego Zespół Kadry Kształcącej
10-11. Zlot Betlejemski GK ZHP
Nocka Integracyjna Harcerzy Starszych Namiestnictwo starszoharcerskie
Betlejemskie Światło Pokoju Komenda
17. Posiedzenie KSI Komisja Stopni Isntruktorskich
Wigilia Instruktorska Pwd. Aleksandra Brzezicka
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: WOŚP, bal karnawałowy, DMB, biwak półmetkowy, propozycja programowa hufca, podsumowanie wigilii instruktorskiej i BŚP Zastępczyni Komendanta ds. Programu
 

Styczeń

9. Zbiórka kadry Hufca Komenda
Spotkanie namiestnictwa zuchowego – temat: Przygotowanie balu zuchowego Namiestniczka zuchowa
Spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego Namiestnik starszoharcerski
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego Namiestnik wędrowniczy
15. XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab WOŚP
16. Posiedzenie KSI Komisja Stopni Instruktorskich
Podsumowanie turnieju sportowego Pwd. Jakub Wolski
Spotkanie namiestnictwa harcerskiego – temat: bal karnawałowy Namiestniczka harcerska
Starszoharcerski i Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy Zastępczyni Komendanta ds. Programu i Harcerska Grupa Ratownicza
Bal karnawałowy Namiestnictwo zuchowe i harcerskie
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: DMB, biwak półmetkowy, HAZ, Dzień Żołnierzy Wyklętych, „BUMERANG”, działania namiestnictw, propozycja programowa hufca, podusmowanie balu karnawałowego Zastępczyni Komendanta ds. Programu
Luty 6. Zbiórka kadry Hufca Komenda
Spotkanie namiestnictwa zuchowego – temat: Gry i zabawy. Naprzemienność form. Namiestniczka zuchowa
Spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego Namiestnik starszoharcerski
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego Namiestnik wędrowniczy
Spotkanie namiestnictwa harcerskiego – wyjście do kina/teatru Namiestniczka harcerska
18. Posiedzenie KSI Komisja Stopni Instruktorskich
Biwak półmetku Kampanii Bohater Zespół ds. Kampanii Bohater
22. Dzień Myśli Braterskiej 78 Wrocławska Drużyna Harcerska „Pojutrze”
25. Gala DMB GK ZHP
Harcerska Akcja Zimowa Komenda
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: Dzień Żołnierzy Wyklętych, BUMERANG, TBS, Festung Breslau, propozycja programowa hufca, działania namiestnictw, podsumowanie biwaku półmetkowego i DMB Zastępczyni Komendanta ds. Programu
 

Marzec

1. Dzień Żołnierzy Wyklętych Zespół Programowy
6. Zbiórka kadry Hufca Komenda
Spotkanie namiestnictwa zuchowego – temat: Piosenki zuchowe. Namiestniczka zuchowa
Spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego Namiestnik starszoharcerski
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego Namiestnik wędrowniczy
Spotkanie namiestnictwa harcerskiego – temat: Jak zaplanować dobry obóz Namiestniczka harcerska
17-19. VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej „BUMERANG” KI „BUMERANG”
20. Posiedzenie KSI Komisja Stopni Instruktorskich
24-26. Chorągwiana zbiórka pracy z kadrą (komendanci hufców, programowcy, kształceniowcy, skarbnicy) Komenda Chorągwi,

hm. Julianna Zapart

Warsztaty finansowe dla komendantów i kwatermistrzów obozów Skarbnik, Sztab HAL
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: TBS, Festung Breslau, JOTT, Zlot Hufca, propozycja programowa hufca, działania namiestnictw, plany pracy namiestnictw, podsumowanie Dnia Żołnierzy Wyklętych i Bumerangu Zastępczyni Komendanta ds. Programu
 

Kwiecień

3. Zbiórka kadry Hufca Komenda

 

 

 

Spotkanie namiestnictwa zuchowego – temat: Finanse gromady, pozyskiwanie sponsorów Namiestniczka zuchowa, Skarbnik
Spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego Namiestnik starszoharcerski
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego Namiestnik wędrowniczy
7-8. Turniej Brązowych Sznurów HSŚ NYSA
15. Posiedzenie KSI Komisja Stopni Istruktorskich
Spotkanie namiestnictwa harcerskiego – Jednodniowy wyjazd w góry – gra terenowa „Jak planować swój rozwój” Namiestniczka harcerska
Rajd „Festung Breslau” 11 WrGSH
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: plany pracy namiestnictw, plan pracy zespołu, JOTT, Zlot Hufca, HAL, zakończenie roku harcerskiego, działania namiestnictw, propozycja programowa hufca, podsumowanie TBS i Festung Breslau Zastępczyni Komendanta ds. Programu
 

Maj

8. Zbiórka kadry Hufca Komenda
Spotkanie namiestnictwa zuchowego – temat: Pokaż, że istniejecie! Jak sprawić aby inni usłyszeli o gromadzie. Namiestniczka zuchowa
Spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego Namiestnik starszoharcerski
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego Namiestnik wędrowniczy
Spotkanie namiestnictwa harcerskiego – Gra Śladami Wrocławskich Krasnali Namiestniczka harcerska
JOTT
15. Posiedzenie KSI Komisja Stopni Instruktorskich
19-21. Jubileuszowy Zlot Hufca z podusmowaniem Kampanii Bohater Phm. Maciej Gralak i Zespół ds. Kampanii Bohater
26-28. Zlot Chorągwi Dolnośląskiej Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej, Komenda Chorągwi
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: HAL, propozycja programowa hufca, plan pracy zespołu i hufca, Instruktorski Biwak Integracyjny, podsumowanie JOTT, Zlotu Hufca i Kampanii Bohater Zastępczyni Komendanta ds. Programu
Kurs podharcmistrzowski DSI „Młyn”,

hm. Julianna Zapart

 

Czerwiec

 

 

5. Zbiórka kadry Hufca Komenda

 

Spotkanie namiestnictwa zuchowego – temat: Przekazanie zucha do drużyny harcerskiej. Namiestniczka zuchowa
Spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego Namiestnik starszoharcerski
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego Namiestnik wędrowniczy
Spotkanie namiestnictwa harcerskiego – Ognisko kończące rok harcerski Namiestniczka harcerska
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: HAL, Instruktorski biwak integracyjny, propozycja programowa hufca, podsumowanie Wzorowej Drużyny Zastępczyni Komendanta ds. Programu
Harcerska Akcja Letnia Sztab HAL
Lipiec 3-7. Rajd Odkrywców GK ZHP
Harcerska Akcja Letnia Sztab HAL
Sierpień Harcerska Akcja Letnia Sztab HAL
Instruktorski biwak integracyjny

 

Zastępczyni Komendanta ds. Pracy z Kadrą
Spotkanie Zespołu Programowego – tematy: podsumowanie Wzorowej Drużyny, podsumowanie instruktorskiego biwaku integracyjnego Zastępczyni Komendanta ds. Programu