Wróć

Harmonogram HAL

HARMONOGRAM HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ

W HUFCU ZHP WROCŁAW:

 

ZADANIE DO KIEDY

DO KOGO

Wstępne zgłoszenie organizacji obozu:

– organizatora i komendanta

– szacowaną liczbę uczestników

– lokalizacja (adres bazy)

31.03.2017 hal@wroclaw.zhp.pl

Umowa z bazą (właścicielem terenu)

30.04.2017

kopia do zostawienia w Komendzie Hufca

Obowiązkowe szkolenie finansowe i z dokumentacji dla komendantów i kwatermistrzów obozów 10.04.2017

(po odprawie)

zgłoszenia: hal@wroclaw.zhp.pl

Plany pracy obozów

15.05.2017

hal@wroclaw.zhp.pl

Preliminarz placówki

30.04.2017

hal@wroclaw.zhp.pl

Dokumentacja merytoryczna obozów:

– wykazu kadry wraz z uprawnieniami

– zatwierdzonego preliminarza placówki

– porozumienia wolontariackie/ umowy cywilnoprawne z kadrą placówki wraz z deklaracją do ZUS

15.05.2017

biuro Komendy Hufca

hal@wroclaw.zhp.pl

Zatwierdzanie placówek 20.05 – 10.06.2017

(ale nie później niż 25 dni przed rozpoczęciem obozu)

biuro Komendy Hufca

hal@wroclaw.zhp.pl

Wypełnienie wniosku elektronicznego do Kuratorium Oświaty

20.05 – 10.06.2017

(ale nie później niż 25 dni przed rozpoczęciem obozu)

hm. Maria Lubryka

Rozliczenie obozu

do 14 dni od daty zakończenia obozu

biuro Komendy Hufca

hal@wroclaw.zhp.pl

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia formy wypoczynku(na co najmniej 31 dni przed rozpoczęciem):

 1. wniosek o wyrażenie zgody na organizację placówki wypoczynku
 2. program pracy wypoczynku HAL (w przypadku form wędrownych zawierającego planowany przebieg trasy)
 3. wypełniony druk „Warunków uczestnictwa” (załącznik nr 01 Instrukcji organizacyjnej HALiZ)
 4. raport przedobozowy (załącznik nr 05 do Instrukcji organizacyjnej HALiZ)
 5. polisa ubezpieczeniowa NNW obejmująca uczestników i kadrę, zawarta na cały czas trwania formy wypoczynku HALiZ łącznie z czasem działania grupy kwatermistrzowskiej, dojazdem i powrotem
 6. regulaminy obowiązujące podczas trwania formy wypoczynku HAL
 7. wypełniony preliminarz finansowy (załącznik nr 03 Instrukcji organizacyjnej HALiZ)
 8. dokument (umowa/porozumienie) określający zasady korzystania z bazy/stanicy lub terenu (kopia) (załącznik 11 do Instrukcji organizacyjnej HALiZ)
 9. porozumienia wolontariackie lub umowy cywilnoprawne z kadrą HAL
 10. w przypadku obozów specjalnościowych lub z zakresu turystyki kwalifikowanej: potwierdzenia aktualnych kwalifikacji kadry wymaganych przepisami prawa powszechnego i zapewniających bezpieczne przeprowadzenie formy wypoczynku HAL
 11. zaświadczenie o przygotowaniu komendanta i kwatermistrza do pełnienia funkcji
 12. przyjęcie obowiązków komendanta i kwatermistrza formy wypoczynku
 13. umowa wolontariackia lub cywilnoprawna podpisana z komendantem, kwatermistrzem oraz kadrą wychowawczą formy wypoczynku wraz z zakresem obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. W przypadku pracowników etatowych Chorągwi potwierdzenie oddelegowania pracownika
 14. karty kwalifikacyjne uczestników formy

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia formy wypoczynku(najpóźniej na 14 dni po zakończeniu formy wypoczynku):

 1. raport poobozowy
 2. karty kwalifikacyjne uczestników formy
 3. uzupełniona książka finansowa obozu wraz z dokumentacją źródłową
 4. książka pracy komendanta obozu