Na podstawie Decyzji Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego nr 55/IX/2016, Komendant i Skarbnik Hufca ZHP Wrocław wydali decyzję o przeprowadzeniu spisu z natury w naszym hufcu na dzień 31. grudnia 2016 r.
Decyzja zobowiązuje wszystkie jednostki do zrobienia spisu z natury posiadanego sprzętu w swoich drużynach, gromadach, kręgach, szczepach oraz bazach i ośrodkach.
Co podlega spisowi w drużynach?
– środki trwałe,
– niskowartościowe środki trwałe,
– obce środki trwałe.

W skład Zespołów mogą wchodzić osoby:
– pełnoletnie,
– niespokrewnione z osobą materialnie odpowiedzialną, np.: rodzina,
– które nie są osobami materialnie odpowiedzialnymi za majątek środowiska, np.: drużynowy,
– które nie są członkami Komisji Rewizyjnej Hufca.

Zespoły spisowe środowisk mają składać się z co najmniej 3 osób- przewodniczącego i dwóch członków zespołu.

W przypadku nie posiadania przez środowiska żadnego majątku, szef jednostki składa w Komendzie Hufca ZHP Wrocław stosowne oświadczenie o nieposiadaniu majątku.

Spis z natury składników majątkowych będących na stanie Hufca ZHP Wrocław musi się odbyć w terminie od 20.12.2016 do 10.01.2017 r.

Arkusze spisowe, szefowie jednostek organizacyjnych i przewodniczący zespołów spisowych, muszą złożyć do dnia 10.01.2017 r. w Komendzie Hufca ZHP Wrocław:
– drogą elektroniczną (kubek674@gmail.com oraz skarbnik@wroclaw.zhp.pl)
– wersji papierowej, wraz z podpisami wszystkich osób, tj. osoby odpowiedzialnej materialnie i członków zespołów spisowych.

Osoby kontaktowe podczas inwentaryzacji:
– phm. Jakub Ostrowski- Skarbnik Hufca, tel: 516-970-089, jakub.ostrowski@zhp.net.pl
– pwd. Jakub Wojna- Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, tel: 667-245-068, kubek674@gmail.com
– pwd. Mateusz Grabowski, członek Komisji Inwentaryzacyjnej, tel: 791-173-690, mateusz.nou.grabowski@gmail.com

Comments

comments